چشم انداز


در فاز نخست، ساخت قطعه اول (مشهد – چناران) به طول تقریبی 55 کیلومتر در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
ابتدای مسیر این آزادراه میدان نمایشگاه مشهد مقدس آغاز و انتهای آن در فاز اول پس از حدود 55 کیلومتر به جاده کمربندی چناران می رسد.
پیش بینی اولیه دوران مشارکت برای ساخت این قطعه 23 سال مشتمل بر 3 سال دوره مطالعات و طراحی و ساخت و 20 سال نیز دوره بهره برداری خواهد بود.
در فاز دوم ساخت قطعه دوم (چناران – قوچان) به طول تقریبی 70 کیلومتر در نظر گرفته شده است.